مذاکرات برجام خالی از دانش بین‌المللی و دچار هیجان بود

مذاکرات برجام خالی از دانش بین‌المللی و دچار هیجان بود
یک استاد دانشگاه گفت: اگر دستگاه دیپلماسی ما در رابطه با موضوع برجام مشاور بین‌المللی می‌گرفت و متن مذاکرات 22 جلدی آمریکا و چین را مطالعه می‌کرد قطعاً موفقیت بیشتری با دریافت امتیازات حاصل می‌شد.

مذاکرات برجام خالی از دانش بین‌المللی و دچار هیجان بود

یک استاد دانشگاه گفت: اگر دستگاه دیپلماسی ما در رابطه با موضوع برجام مشاور بین‌المللی می‌گرفت و متن مذاکرات 22 جلدی آمریکا و چین را مطالعه می‌کرد قطعاً موفقیت بیشتری با دریافت امتیازات حاصل می‌شد.
مذاکرات برجام خالی از دانش بین‌المللی و دچار هیجان بود