مذاکره برای تنظیم قرارداد جهت پرداخت دیون زنجانی/ نفتی‌ها هنوز بر سر میزان بدهی مناقشه دارند

مذاکره برای تنظیم قرارداد جهت پرداخت دیون زنجانی/ نفتی‌ها هنوز بر سر میزان بدهی مناقشه دارند
وکیل خارجی بابک زنجانی گفت: یکی از مواردی که هنوز مورد مناقشه شرکای خارجی و وزارت نفت میباشد مبلغ قرارداد است چرا که وزارت نفت علی رغم حکم قطعی دیوان عالی کشور ادعای خسارت بسیار سنگینی را دارد که مورد توافق شرکای خارجی نیست.

مذاکره برای تنظیم قرارداد جهت پرداخت دیون زنجانی/ نفتی‌ها هنوز بر سر میزان بدهی مناقشه دارند

وکیل خارجی بابک زنجانی گفت: یکی از مواردی که هنوز مورد مناقشه شرکای خارجی و وزارت نفت میباشد مبلغ قرارداد است چرا که وزارت نفت علی رغم حکم قطعی دیوان عالی کشور ادعای خسارت بسیار سنگینی را دارد که مورد توافق شرکای خارجی نیست.
مذاکره برای تنظیم قرارداد جهت پرداخت دیون زنجانی/ نفتی‌ها هنوز بر سر میزان بدهی مناقشه دارند