مذاکره بهترین راه حل برای حل اختلافات میان کشورهاست

مذاکره بهترین راه حل برای حل اختلافات میان کشورهاست
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تحولاتی که در منطقه در حال وقوع است، تنها با درایت و اتحاد کشورهای اسلامی قابل حل است.

مذاکره بهترین راه حل برای حل اختلافات میان کشورهاست

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تحولاتی که در منطقه در حال وقوع است، تنها با درایت و اتحاد کشورهای اسلامی قابل حل است.
مذاکره بهترین راه حل برای حل اختلافات میان کشورهاست