مرحوم «حسان» استاد اخلاق بود/ 47 سال است او را می‌شناسم

مرحوم «حسان» استاد اخلاق بود/ 47 سال است او را می‌شناسم
داماد خانواده چایچیان گفت: مرحوم حسان را باید استاد اخلاق دانست، ایشان در رفتار و کردار بسیار برجسته بود و این موضوع در مراودات آقای چایچیان مشهود بود، از این منظر من او را استاد اخلاق می‌دانم.

مرحوم «حسان» استاد اخلاق بود/ 47 سال است او را می‌شناسم

داماد خانواده چایچیان گفت: مرحوم حسان را باید استاد اخلاق دانست، ایشان در رفتار و کردار بسیار برجسته بود و این موضوع در مراودات آقای چایچیان مشهود بود، از این منظر من او را استاد اخلاق می‌دانم.
مرحوم «حسان» استاد اخلاق بود/ 47 سال است او را می‌شناسم