مردم مراقب رخنه اغتشاشگران به صفوف معترضان باشند/ حساب اغتشاشگران از مردم جدا است/ مجلس پیگیر مطالبات ملت است

مردم مراقب رخنه اغتشاشگران به صفوف معترضان باشند/ حساب اغتشاشگران از مردم جدا است/ مجلس پیگیر مطالبات ملت است
عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه دشمن از مشکلات اقتصادی اخیر کشور به دنبال سواستفاده است، گفت: حساب اغشتاشگران از مردم جدا است و مجلس وظیفه دارد تا اجازه ندهد که در بررسی بودجه ۹۷ به مردم فشار اقتصادی وارد شود.

مردم مراقب رخنه اغتشاشگران به صفوف معترضان باشند/ حساب اغتشاشگران از مردم جدا است/ مجلس پیگیر مطالبات ملت است

عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه دشمن از مشکلات اقتصادی اخیر کشور به دنبال سواستفاده است، گفت: حساب اغشتاشگران از مردم جدا است و مجلس وظیفه دارد تا اجازه ندهد که در بررسی بودجه ۹۷ به مردم فشار اقتصادی وارد شود.
مردم مراقب رخنه اغتشاشگران به صفوف معترضان باشند/ حساب اغتشاشگران از مردم جدا است/ مجلس پیگیر مطالبات ملت است