مردم پشت درهای بسته خط ۷ مترو/افتتاح سیاسی یا تعطیلی سیاسی

مردم پشت درهای بسته خط ۷ مترو/افتتاح سیاسی یا تعطیلی سیاسی
جدال بر سر یکی از خطوط متروی تهران در همان زمان شورای چهارم نیز در جریان بود ولی این مجادلات در دوره جدید مدیریت شهری به تعطیلی کامل خط 7 انجامید و مشخص نیست چه زمانی به طور کامل بازگشایی شود.

مردم پشت درهای بسته خط ۷ مترو/افتتاح سیاسی یا تعطیلی سیاسی

جدال بر سر یکی از خطوط متروی تهران در همان زمان شورای چهارم نیز در جریان بود ولی این مجادلات در دوره جدید مدیریت شهری به تعطیلی کامل خط 7 انجامید و مشخص نیست چه زمانی به طور کامل بازگشایی شود.
مردم پشت درهای بسته خط ۷ مترو/افتتاح سیاسی یا تعطیلی سیاسی