مردی که به خاطر سوءظن ، همسرش را کشته بود پس از13سال از قصاص نجات یافت

مردی که به خاطر سوءظن ، همسرش را کشته بود پس از13سال از قصاص نجات یافت
شرق نوشت:١١ تیر سال ٨٢، مأموران پلیس در جریان قتل زن جوانی در یکی از روستاهای ورامین قرار گرفتند.

مردی که به خاطر سوءظن ، همسرش را کشته بود پس از13سال از قصاص نجات یافت

شرق نوشت:١١ تیر سال ٨٢، مأموران پلیس در جریان قتل زن جوانی در یکی از روستاهای ورامین قرار گرفتند.
مردی که به خاطر سوءظن ، همسرش را کشته بود پس از13سال از قصاص نجات یافت

قرآن