مرگ عبدالله صالح مایه خجالت عربستان و در جهت شکست‌های محمد بن سلمان است

مرگ عبدالله صالح مایه خجالت عربستان و در جهت شکست‌های محمد بن سلمان است
یک روزنامه انگلیسی درباره مرگ علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن نوشت این مساله باعث خجالت عربستان سعودی و در راستای شکست‌های سیاست خارجی ولی‌عهد عربستان است.

مرگ عبدالله صالح مایه خجالت عربستان و در جهت شکست‌های محمد بن سلمان است

یک روزنامه انگلیسی درباره مرگ علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن نوشت این مساله باعث خجالت عربستان سعودی و در راستای شکست‌های سیاست خارجی ولی‌عهد عربستان است.
مرگ عبدالله صالح مایه خجالت عربستان و در جهت شکست‌های محمد بن سلمان است