مسؤولان به فکر اصلاح وضعیت معیشت مردم باشند/ انقلاب اسلامی در جهان تحول‌آفرین بود

مسؤولان به فکر اصلاح وضعیت معیشت مردم باشند/ انقلاب اسلامی در جهان تحول‌آفرین بود
یکی از مراجع عظام تقلید با بیان اینکه همه مسؤولان باید به مردم خدمت کنند و به فکر اصلاح وضعیت معیشت مردم باشند، گفت: در اسلام، سلطنت وجود ندارد بلکه در اسلام کسی که در رأس جامعه قرار دارد، باید همراه مردم باشد و مانند مردم زندگی کند.

مسؤولان به فکر اصلاح وضعیت معیشت مردم باشند/ انقلاب اسلامی در جهان تحول‌آفرین بود

یکی از مراجع عظام تقلید با بیان اینکه همه مسؤولان باید به مردم خدمت کنند و به فکر اصلاح وضعیت معیشت مردم باشند، گفت: در اسلام، سلطنت وجود ندارد بلکه در اسلام کسی که در رأس جامعه قرار دارد، باید همراه مردم باشد و مانند مردم زندگی کند.
مسؤولان به فکر اصلاح وضعیت معیشت مردم باشند/ انقلاب اسلامی در جهان تحول‌آفرین بود