مسئله ولایت فقیه در بین مردم نهادینه شود/ بی‌سوادی بدبختی می‌آورد

مسئله ولایت فقیه در بین مردم نهادینه شود/ بی‌سوادی بدبختی می‌آورد
یکی از مراجع عظام تقلید گفت: در ضمن تدریس مسائلی مانند نماز باید تذکر داده شود و مردم آگاه شوند و همچنین مسئله ولایت فقیه باید در بین مردم نهادینه شود.

مسئله ولایت فقیه در بین مردم نهادینه شود/ بی‌سوادی بدبختی می‌آورد

یکی از مراجع عظام تقلید گفت: در ضمن تدریس مسائلی مانند نماز باید تذکر داده شود و مردم آگاه شوند و همچنین مسئله ولایت فقیه باید در بین مردم نهادینه شود.
مسئله ولایت فقیه در بین مردم نهادینه شود/ بی‌سوادی بدبختی می‌آورد