مسئولان استانی راهی روستاهای دورافتاده البرز شدند

مسئولان استانی راهی روستاهای دورافتاده البرز شدند
کاروان تدبیر و امید همزمان با آغاز هفته گرامیداشت دولت، راهی روستاها و مناطق دورافتاده می شود. این بار مسئولان به دیدار مردم می روند تا لذت خدمت را طوری دیگر تجربه کنند. صدای دولت در جای جای روستاهای دور افتاده البرز شنیده می شود.

مسئولان استانی راهی روستاهای دورافتاده البرز شدند

کاروان تدبیر و امید همزمان با آغاز هفته گرامیداشت دولت، راهی روستاها و مناطق دورافتاده می شود. این بار مسئولان به دیدار مردم می روند تا لذت خدمت را طوری دیگر تجربه کنند. صدای دولت در جای جای روستاهای دور افتاده البرز شنیده می شود.
مسئولان استانی راهی روستاهای دورافتاده البرز شدند

موسیقی