مسئولیت‌ و اختیار انتخاب وزرا متوجه شخص رئیس‌جمهور است/گمانه‌زنی‌های اخیر ساخته و پرداخته اطرافیان برخی وزرا است

مسئولیت‌ و اختیار انتخاب وزرا متوجه شخص رئیس‌جمهور است/گمانه‌زنی‌های اخیر ساخته و پرداخته اطرافیان برخی وزرا است
عضو هیات مدیره بنیاد باران با بیان اینکه مشورت رئیس‌جمهور با رهبری در مورد وزارتخانه‌ها مغایر با روال دولت‌های گذشته نیست، گفت: مسئولیت‌ و اختیار انتخاب وزرا متوجه رئیس‌جمهور است و این اختیار به ایشان مسئولیت پاسخگویی را گوشزد می‌کند.

مسئولیت‌ و اختیار انتخاب وزرا متوجه شخص رئیس‌جمهور است/گمانه‌زنی‌های اخیر ساخته و پرداخته اطرافیان برخی وزرا است

عضو هیات مدیره بنیاد باران با بیان اینکه مشورت رئیس‌جمهور با رهبری در مورد وزارتخانه‌ها مغایر با روال دولت‌های گذشته نیست، گفت: مسئولیت‌ و اختیار انتخاب وزرا متوجه رئیس‌جمهور است و این اختیار به ایشان مسئولیت پاسخگویی را گوشزد می‌کند.
مسئولیت‌ و اختیار انتخاب وزرا متوجه شخص رئیس‌جمهور است/گمانه‌زنی‌های اخیر ساخته و پرداخته اطرافیان برخی وزرا است