مسافران پرواز تهران ـ مشهد در شب یلدا سرگردانند

مسافران پرواز تهران ـ مشهد در شب یلدا سرگردانند
مسافران پرواز شماره 5629 تهران ـ مشهد شرکت هواپیمایی آتا از ساعت 14:15 سرگردانند.

مسافران پرواز تهران ـ مشهد در شب یلدا سرگردانند

مسافران پرواز شماره 5629 تهران ـ مشهد شرکت هواپیمایی آتا از ساعت 14:15 سرگردانند.
مسافران پرواز تهران ـ مشهد در شب یلدا سرگردانند