مسببان فتنه 88 باید خسارت‌های وارد شده به کشور را جبران و عذرخواهی کنند

مسببان فتنه 88 باید خسارت‌های وارد شده به کشور را جبران و عذرخواهی کنند
رئیس رسانه ملی با بیان اینکه فتنه 88 خسارتی بزرگ برای کشور بود تاکید کرد: مسببان فتنه باید آسیب بزرگ وارد شده به کشور را جبران و عذر خواهی کنند.

مسببان فتنه 88 باید خسارت‌های وارد شده به کشور را جبران و عذرخواهی کنند

رئیس رسانه ملی با بیان اینکه فتنه 88 خسارتی بزرگ برای کشور بود تاکید کرد: مسببان فتنه باید آسیب بزرگ وارد شده به کشور را جبران و عذر خواهی کنند.
مسببان فتنه 88 باید خسارت‌های وارد شده به کشور را جبران و عذرخواهی کنند