مسمومیت 23 دانش‌آموز زنجانی با مونوکسید کربن

مسمومیت 23 دانش‌آموز زنجانی با مونوکسید کربن
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان زنجان از مسمومیت 23 دانش‌آموز زنجانی با مونوکسید کربن خبر داد.

مسمومیت 23 دانش‌آموز زنجانی با مونوکسید کربن

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان زنجان از مسمومیت 23 دانش‌آموز زنجانی با مونوکسید کربن خبر داد.
مسمومیت 23 دانش‌آموز زنجانی با مونوکسید کربن