مسکو: حمایت آمریکا از تروریست‌ها مانع اصلی شکست آنهاست

مسکو: حمایت آمریکا از تروریست‌ها مانع اصلی شکست آنهاست
وزارت دفاع روسیه گفته است که حمایت آمریکا از تروریست‌ها مانع اصلی شکست آنهاست.

مسکو: حمایت آمریکا از تروریست‌ها مانع اصلی شکست آنهاست

وزارت دفاع روسیه گفته است که حمایت آمریکا از تروریست‌ها مانع اصلی شکست آنهاست.
مسکو: حمایت آمریکا از تروریست‌ها مانع اصلی شکست آنهاست