مسکو: ماهیت امپریالیستی در سند راهبرد امنیت ملی آمریکا قابل مشاهده است

مسکو: ماهیت امپریالیستی در سند راهبرد امنیت ملی آمریکا قابل مشاهده است
سخنگوی کرملین تصریح کرد که با نگاهی به سند راهبرد جدید امنیت ملی آمریکا، می‌توان شاهد ماهیت امپریالیستی این سند وعدم تمایل واشنگتن به ترک ایده جهان تک قطبی بود.

مسکو: ماهیت امپریالیستی در سند راهبرد امنیت ملی آمریکا قابل مشاهده است

سخنگوی کرملین تصریح کرد که با نگاهی به سند راهبرد جدید امنیت ملی آمریکا، می‌توان شاهد ماهیت امپریالیستی این سند وعدم تمایل واشنگتن به ترک ایده جهان تک قطبی بود.
مسکو: ماهیت امپریالیستی در سند راهبرد امنیت ملی آمریکا قابل مشاهده است