مشق شب در کانادا به تناسب نیازهای هر دانش‌آموز

مشق شب در کانادا به تناسب نیازهای هر دانش‌آموز
سیستم آموزشی کانادا باور دارد، مشق شب کودکان دبستانی و تمام دانش‌آموزانی که در پایه تحصیلی یک تا 6 تحصیل می‌کنند، باید متفاوت با بقیه پایه‌های تحصیلی باشد و آنها باید به فراخور نیازهای آموزشی‌شان مشق شب دریافت کنند.

مشق شب در کانادا به تناسب نیازهای هر دانش‌آموز

سیستم آموزشی کانادا باور دارد، مشق شب کودکان دبستانی و تمام دانش‌آموزانی که در پایه تحصیلی یک تا 6 تحصیل می‌کنند، باید متفاوت با بقیه پایه‌های تحصیلی باشد و آنها باید به فراخور نیازهای آموزشی‌شان مشق شب دریافت کنند.
مشق شب در کانادا به تناسب نیازهای هر دانش‌آموز