مصدومیت 42 نفر در پی وقوع زمین‌لرزه در کرمان

مصدومیت 42 نفر در پی وقوع زمین‌لرزه در کرمان
سخنگوی اورژانس کشور گفت:‌ در پی زمین‌لرزه در کرمان 42 نفر مصدوم شدند.

مصدومیت 42 نفر در پی وقوع زمین‌لرزه در کرمان

سخنگوی اورژانس کشور گفت:‌ در پی زمین‌لرزه در کرمان 42 نفر مصدوم شدند.
مصدومیت 42 نفر در پی وقوع زمین‌لرزه در کرمان