مطالعه و نگارش آثار طبی در دوره صفوی

مطالعه و نگارش آثار طبی در دوره صفوی
مروری است بر مقدمه کتابی با نام مرکبات شاهیه در طب و فهرست داروها از دوره صفوی. نویسنده در باره تحصیلات و مطالعات و نگارشات خود در حوزه طب توضیح می دهد. یادداشتی است از آن دست یادداشت هایی که به کار بررسی تاریخ علم طب در دوره صفوی می آید.

مطالعه و نگارش آثار طبی در دوره صفوی

مروری است بر مقدمه کتابی با نام مرکبات شاهیه در طب و فهرست داروها از دوره صفوی. نویسنده در باره تحصیلات و مطالعات و نگارشات خود در حوزه طب توضیح می دهد. یادداشتی است از آن دست یادداشت هایی که به کار بررسی تاریخ علم طب در دوره صفوی می آید.
مطالعه و نگارش آثار طبی در دوره صفوی