معاون استاندار کردستان: رقبا کارهای نکرده خود را از دولت مطالبه می‌کنند

معاون استاندار کردستان: رقبا کارهای نکرده خود را از دولت مطالبه می‌کنند
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان گفت: رقبایی که در ادوار گذشته کارهای خود را انجام نداده اند اکنون انجام آن کارها را از دولت مطالبه می‌ کنند.

معاون استاندار کردستان: رقبا کارهای نکرده خود را از دولت مطالبه می‌کنند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان گفت: رقبایی که در ادوار گذشته کارهای خود را انجام نداده اند اکنون انجام آن کارها را از دولت مطالبه می‌ کنند.
معاون استاندار کردستان: رقبا کارهای نکرده خود را از دولت مطالبه می‌کنند