معاون مشاور امنیت ملی آمریکا استعفا می‌دهد

معاون مشاور امنیت ملی آمریکا استعفا می‌دهد
معاون مشاور امنیت ملی آمریکا قصد دارد از سمت خود استعفا دهد.

معاون مشاور امنیت ملی آمریکا استعفا می‌دهد

معاون مشاور امنیت ملی آمریکا قصد دارد از سمت خود استعفا دهد.
معاون مشاور امنیت ملی آمریکا استعفا می‌دهد