معاون وزیر علوم: فعالیت سیاسی دانشجویان در دولت یازدهم آزاد شد

معاون وزیر علوم: فعالیت سیاسی دانشجویان در دولت یازدهم آزاد شد
ایرنا نوشت : معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس امور دانشجویان گفت: طی چهار سال گذشته فضا برای فعالیت سیاسی دانشجویان آزاد شد و تک صدایی شکل گرفته در دولت قبل برطرف شد.

معاون وزیر علوم: فعالیت سیاسی دانشجویان در دولت یازدهم آزاد شد

ایرنا نوشت : معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس امور دانشجویان گفت: طی چهار سال گذشته فضا برای فعالیت سیاسی دانشجویان آزاد شد و تک صدایی شکل گرفته در دولت قبل برطرف شد.
معاون وزیر علوم: فعالیت سیاسی دانشجویان در دولت یازدهم آزاد شد