مغرب کاردار سفارت آمریکا را احضار کرد

مغرب کاردار سفارت آمریکا را احضار کرد
دولت مغرب که ریاست کمیته قدس را بر عهده دارد، در اعتراض به تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا برای انتقال سفارت این کشور به قدس اشغالی، کاردار سفارت آمریکا را احضار کرد.

مغرب کاردار سفارت آمریکا را احضار کرد

دولت مغرب که ریاست کمیته قدس را بر عهده دارد، در اعتراض به تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا برای انتقال سفارت این کشور به قدس اشغالی، کاردار سفارت آمریکا را احضار کرد.
مغرب کاردار سفارت آمریکا را احضار کرد