مقصر تصادف خودرو سواری با اتوبوس دانش‌آموزان در محور سوسنگرد شناخته شد

مقصر تصادف خودرو سواری با اتوبوس دانش‌آموزان در محور سوسنگرد شناخته شد
طبق اعلام گزارش پلیس راه در حادثه رانندگی خودرو سواری با اتوبوس حامل دانش آموزان در محور سوسنگرد، راننده سواری مقصر شناخته شد.

مقصر تصادف خودرو سواری با اتوبوس دانش‌آموزان در محور سوسنگرد شناخته شد

طبق اعلام گزارش پلیس راه در حادثه رانندگی خودرو سواری با اتوبوس حامل دانش آموزان در محور سوسنگرد، راننده سواری مقصر شناخته شد.
مقصر تصادف خودرو سواری با اتوبوس دانش‌آموزان در محور سوسنگرد شناخته شد