ملاقات سرزده دادستان تهران با برخی متهمان آشوب‌های اخیر

ملاقات سرزده دادستان تهران با برخی متهمان آشوب‌های اخیر
جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران صبح امروز به مدت سه ساعت با شماری از متهمان آشوب‌های اخیر تهران ملاقات کرد.

ملاقات سرزده دادستان تهران با برخی متهمان آشوب‌های اخیر

جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران صبح امروز به مدت سه ساعت با شماری از متهمان آشوب‌های اخیر تهران ملاقات کرد.
ملاقات سرزده دادستان تهران با برخی متهمان آشوب‌های اخیر