ملاقات طیب‌نیا با همتای افغانستانی / برنامه‌ریزی برای مبادله تجاری ۶ میلیارددلاری در سال

ملاقات طیب‌نیا با همتای افغانستانی / برنامه‌ریزی برای مبادله تجاری ۶ میلیارددلاری در سال
وزیر مالیه افغانستان و وزیر اقتصاد کشورمان در تهران دیدار و در باره مسائل دو جانبه به ویژه افزایش مبادلات تجاری دو کشور از رقم ۲.۵ میلیارد دلاری کنونی گفت‌وگو کردند.

ملاقات طیب‌نیا با همتای افغانستانی / برنامه‌ریزی برای مبادله تجاری ۶ میلیارددلاری در سال

وزیر مالیه افغانستان و وزیر اقتصاد کشورمان در تهران دیدار و در باره مسائل دو جانبه به ویژه افزایش مبادلات تجاری دو کشور از رقم ۲.۵ میلیارد دلاری کنونی گفت‌وگو کردند.
ملاقات طیب‌نیا با همتای افغانستانی / برنامه‌ریزی برای مبادله تجاری ۶ میلیارددلاری در سال