ممانعت از خروج 13 هزار تن سوخت به مقصد اقلیم کردستان/ به فعالین اقتصادی توصیه شده سرمایه‌های خود را از اقلیم خارج کنند

ممانعت از خروج 13 هزار تن سوخت به مقصد اقلیم کردستان/ به فعالین اقتصادی توصیه شده سرمایه‌های خود را از اقلیم خارج کنند
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: به دنبال همه‌پرسی کردستان عراق گمرک ایران به دنبال اجرای بخشنامه سازمان راهداری مانع خروج 600 کامیون حامل سوخت از ایران به مقصد اقلیم کردستان شده است.

ممانعت از خروج 13 هزار تن سوخت به مقصد اقلیم کردستان/ به فعالین اقتصادی توصیه شده سرمایه‌های خود را از اقلیم خارج کنند

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: به دنبال همه‌پرسی کردستان عراق گمرک ایران به دنبال اجرای بخشنامه سازمان راهداری مانع خروج 600 کامیون حامل سوخت از ایران به مقصد اقلیم کردستان شده است.
ممانعت از خروج 13 هزار تن سوخت به مقصد اقلیم کردستان/ به فعالین اقتصادی توصیه شده سرمایه‌های خود را از اقلیم خارج کنند