ممیزی شرکت‌های هواپیمایی از اواسط شهریور ماه

ممیزی شرکت‌های هواپیمایی از اواسط شهریور ماه
میزان به نقل از مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی نوشت: ششمین گردهمایی مسئولان استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری و مدیران عالی رتبه فنی و عملیاتی شرکت‌های هواپیمایی برگزار شد.

ممیزی شرکت‌های هواپیمایی از اواسط شهریور ماه

میزان به نقل از مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی نوشت: ششمین گردهمایی مسئولان استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری و مدیران عالی رتبه فنی و عملیاتی شرکت‌های هواپیمایی برگزار شد.
ممیزی شرکت‌های هواپیمایی از اواسط شهریور ماه

مدرسه