مناسبات دوجانبه، مباحث منطقه‌ای و اجرای موثر برجام از جمله محورهای گفت‌وگو در سفر جانسون به تهران

مناسبات دوجانبه، مباحث منطقه‌ای و اجرای موثر برجام از جمله محورهای گفت‌وگو در سفر جانسون به تهران
بعیدی‌نژاد مناسبات دوجانبه، مباحث منطقه‌ای و اجرای موثر برجام را از جمله محورهای گفت‌وگو در سفر جانسون به تهران خواند و گفت:‌ وزیر خارجه انگلیس بر این امر واقف است که در این سفر اقدام فوری خاصی در خصوص آزادی زاغری و فروغی متصور نیست، چون موضوع در نظام قضایی ایران در حال بررسی است.

مناسبات دوجانبه، مباحث منطقه‌ای و اجرای موثر برجام از جمله محورهای گفت‌وگو در سفر جانسون به تهران

بعیدی‌نژاد مناسبات دوجانبه، مباحث منطقه‌ای و اجرای موثر برجام را از جمله محورهای گفت‌وگو در سفر جانسون به تهران خواند و گفت:‌ وزیر خارجه انگلیس بر این امر واقف است که در این سفر اقدام فوری خاصی در خصوص آزادی زاغری و فروغی متصور نیست، چون موضوع در نظام قضایی ایران در حال بررسی است.
مناسبات دوجانبه، مباحث منطقه‌ای و اجرای موثر برجام از جمله محورهای گفت‌وگو در سفر جانسون به تهران