منصوری: دولت در قبال عربستان قاطع‌‌تر موضع‌ می‌گرفت/ تلاش‌های وزارت خارجه در موضوع هسته‌ای/ فرصت‌های زیادی از دست دادیم

منصوری: دولت در قبال عربستان قاطع‌‌تر موضع‌ می‌گرفت/ تلاش‌های وزارت خارجه در موضوع هسته‌ای/ فرصت‌های زیادی از دست دادیم
سفیر اسبق ایران در پکن با بیان اینکه انتظار می‌رفت دولت در مقابل رفتارهای دولت سعودی مقداری صریح‌تر و قاطع‌تر موضع‌گیری می‌کرد، گفت: در فاجعه منا دولت ترجیح داد خیلی مماشات کند.

منصوری: دولت در قبال عربستان قاطع‌‌تر موضع‌ می‌گرفت/ تلاش‌های وزارت خارجه در موضوع هسته‌ای/ فرصت‌های زیادی از دست دادیم

سفیر اسبق ایران در پکن با بیان اینکه انتظار می‌رفت دولت در مقابل رفتارهای دولت سعودی مقداری صریح‌تر و قاطع‌تر موضع‌گیری می‌کرد، گفت: در فاجعه منا دولت ترجیح داد خیلی مماشات کند.
منصوری: دولت در قبال عربستان قاطع‌‌تر موضع‌ می‌گرفت/ تلاش‌های وزارت خارجه در موضوع هسته‌ای/ فرصت‌های زیادی از دست دادیم

wolrd press news