مهدهای کودک و مدارس ابتدایی استان تهران فردا تعطیل است

مهدهای کودک و مدارس ابتدایی استان تهران فردا تعطیل است
به دلیل آلودگی هوا، مهدهای کودک، پیش دبستانی‌ها و مدارس ابتدایی استان تهران فردا تعطیل است.

مهدهای کودک و مدارس ابتدایی استان تهران فردا تعطیل است

به دلیل آلودگی هوا، مهدهای کودک، پیش دبستانی‌ها و مدارس ابتدایی استان تهران فردا تعطیل است.
مهدهای کودک و مدارس ابتدایی استان تهران فردا تعطیل است