مهمترین شاخص جشنواره فیلم عمار مردمی بودن آن است

مهمترین شاخص جشنواره فیلم عمار مردمی بودن آن است
دبیر جشنواره فیلم عمار مهمترین شاخص این جشنواره را مردمی بودن و اکران مردمی آن دانست.

مهمترین شاخص جشنواره فیلم عمار مردمی بودن آن است

دبیر جشنواره فیلم عمار مهمترین شاخص این جشنواره را مردمی بودن و اکران مردمی آن دانست.
مهمترین شاخص جشنواره فیلم عمار مردمی بودن آن است