موافقت دادستانی با انتقال اموال زنجانی به وزارت نفت/آخرین اقدامات در پرونده فاجعه منا

موافقت دادستانی با انتقال اموال زنجانی به وزارت نفت/آخرین اقدامات در پرونده فاجعه منا
دادستان تهران از موافقت دادستانی با انتقال اموال بابک زنجانی به وزارت نفت خبر داد.

موافقت دادستانی با انتقال اموال زنجانی به وزارت نفت/آخرین اقدامات در پرونده فاجعه منا

دادستان تهران از موافقت دادستانی با انتقال اموال بابک زنجانی به وزارت نفت خبر داد.
موافقت دادستانی با انتقال اموال زنجانی به وزارت نفت/آخرین اقدامات در پرونده فاجعه منا

قرآن