موسیقی سنتی ایران به توجه و نگاه ویژه مسئولین نیازمند است

موسیقی سنتی ایران به توجه و نگاه ویژه مسئولین نیازمند است
استاد موسیقی سنتی و نواحی ایران گفت: نگاه و توجه ویژه مسئولین به موسیقی سنتی ایران و اهالی آن می تواند این هنر اصیل را از بن بست فعلی رهایی بخشد.

موسیقی سنتی ایران به توجه و نگاه ویژه مسئولین نیازمند است

استاد موسیقی سنتی و نواحی ایران گفت: نگاه و توجه ویژه مسئولین به موسیقی سنتی ایران و اهالی آن می تواند این هنر اصیل را از بن بست فعلی رهایی بخشد.
موسیقی سنتی ایران به توجه و نگاه ویژه مسئولین نیازمند است