نامه‌ای که به تأسی از أبالفضل‌العباس(ع) خوانده نشد…

نامه‌ای که به تأسی از أبالفضل‌العباس(ع) خوانده نشد…
سردار سلیمانی درست در مقطعی به تأسی از أبالفضل‌العباس(ع) نامه ارشدترین مقام اطلاعاتی آمریکا را قبول نکرد که کاخ سفید بیشترین نیاز را به مفتوح شدن این نامه‌ی شوم داشت.

نامه‌ای که به تأسی از أبالفضل‌العباس(ع) خوانده نشد…

سردار سلیمانی درست در مقطعی به تأسی از أبالفضل‌العباس(ع) نامه ارشدترین مقام اطلاعاتی آمریکا را قبول نکرد که کاخ سفید بیشترین نیاز را به مفتوح شدن این نامه‌ی شوم داشت.
نامه‌ای که به تأسی از أبالفضل‌العباس(ع) خوانده نشد…