نامه به هیئت‌رئیسه مجلس برای تعیین تکلیف طرح سؤال از رئیس‌جمهور

نامه به هیئت‌رئیسه مجلس برای تعیین تکلیف طرح سؤال از رئیس‌جمهور
طراح سؤال از رئیس‌جمهور درباره مؤسسات مالی از ارسال نامه‌ای به هیئت‌رئیسه مجلس به‌منظور اقدام در قبال تعیین تکلیف طرح این سؤال در صحن پارلمان خبر داد.

نامه به هیئت‌رئیسه مجلس برای تعیین تکلیف طرح سؤال از رئیس‌جمهور

طراح سؤال از رئیس‌جمهور درباره مؤسسات مالی از ارسال نامه‌ای به هیئت‌رئیسه مجلس به‌منظور اقدام در قبال تعیین تکلیف طرح این سؤال در صحن پارلمان خبر داد.
نامه به هیئت‌رئیسه مجلس برای تعیین تکلیف طرح سؤال از رئیس‌جمهور