نامه مهم کنفدراسیون فوتبال آسیا به فدراسیون و باشگاه‌های لیگ برتری

نامه مهم کنفدراسیون فوتبال آسیا به فدراسیون و باشگاه‌های لیگ برتری
سایت فدراسیون فوتبال نوشت: کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه‌ای به ساکت اعلام کرد کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ایران مرجع رسیدگی به مکاتبات طلبکاران باشگاه‌هااست.

نامه مهم کنفدراسیون فوتبال آسیا به فدراسیون و باشگاه‌های لیگ برتری

سایت فدراسیون فوتبال نوشت: کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه‌ای به ساکت اعلام کرد کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ایران مرجع رسیدگی به مکاتبات طلبکاران باشگاه‌هااست.
نامه مهم کنفدراسیون فوتبال آسیا به فدراسیون و باشگاه‌های لیگ برتری