نباید اجازه دهیم تفکر فضای مجازی و رسانه‌های ماهواره‌ای بر نسل جوان قالب شود/ اقامه نماز به زندگی افراد نظم می‌بخشد

نباید اجازه دهیم تفکر فضای مجازی و رسانه‌های ماهواره‌ای بر نسل جوان قالب شود/ اقامه نماز به زندگی افراد نظم می‌بخشد
رئیس ستاد اقامه نماز کشور گفت: نباید اجازه دهیم فضای مجازی و رسانه‌های ماهواره‌ای تفکر خود را بر نسل جوان قالب کنند.

نباید اجازه دهیم تفکر فضای مجازی و رسانه‌های ماهواره‌ای بر نسل جوان قالب شود/ اقامه نماز به زندگی افراد نظم می‌بخشد

رئیس ستاد اقامه نماز کشور گفت: نباید اجازه دهیم فضای مجازی و رسانه‌های ماهواره‌ای تفکر خود را بر نسل جوان قالب کنند.
نباید اجازه دهیم تفکر فضای مجازی و رسانه‌های ماهواره‌ای بر نسل جوان قالب شود/ اقامه نماز به زندگی افراد نظم می‌بخشد