نباید خط سینمای تجاری را دنبال کنیم/ «خانه کاغذی» فیلم تکان‌دهنده‌ای است

نباید خط سینمای تجاری را دنبال کنیم/ «خانه کاغذی» فیلم تکان‌دهنده‌ای است
مهدی صباغ‌زاده کارگردان با اشاره به عدم آگاهی درست مخاطب از نمایش فیلم‌ها گفت: ما قرار است سینمای فرهنگی داشته باشیم و نباید فقط خط سینمای تجاری را دنبال کنیم .

نباید خط سینمای تجاری را دنبال کنیم/ «خانه کاغذی» فیلم تکان‌دهنده‌ای است

مهدی صباغ‌زاده کارگردان با اشاره به عدم آگاهی درست مخاطب از نمایش فیلم‌ها گفت: ما قرار است سینمای فرهنگی داشته باشیم و نباید فقط خط سینمای تجاری را دنبال کنیم .
نباید خط سینمای تجاری را دنبال کنیم/ «خانه کاغذی» فیلم تکان‌دهنده‌ای است