نباید قانع به وضعیت موجود در زمینه نماز بود/ راهکاری ساده برای حل مشکل اشتغال

نباید قانع به وضعیت موجود در زمینه نماز بود/ راهکاری ساده برای حل مشکل اشتغال
رئیس ستاد اقامه نماز گفت: کارهای خوبی در زمینه نماز شده ولی کافی نیست و نباید قانع به وضعیت موجود بود زیرا نسبت به آنچه باید باشد خوب نیست.

نباید قانع به وضعیت موجود در زمینه نماز بود/ راهکاری ساده برای حل مشکل اشتغال

رئیس ستاد اقامه نماز گفت: کارهای خوبی در زمینه نماز شده ولی کافی نیست و نباید قانع به وضعیت موجود بود زیرا نسبت به آنچه باید باشد خوب نیست.
نباید قانع به وضعیت موجود در زمینه نماز بود/ راهکاری ساده برای حل مشکل اشتغال