نحوه مصرف درآمد افزایش قیمت حامل‌های انرژی شفاف نیست/ اراده‌ای برای شفافیت اقتصاد در دولت نیست

نحوه مصرف درآمد افزایش قیمت حامل‌های انرژی شفاف نیست/ اراده‌ای برای شفافیت اقتصاد در دولت نیست
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در صورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی، باید مصارف آن برای تولید و اشتغال شفاف باشد، گفت: اراده‌ای برای شفافیت اقتصادی در دولت که مقدمه‌ای برای اجرای سیاست‌ها است، وجود ندارد.

نحوه مصرف درآمد افزایش قیمت حامل‌های انرژی شفاف نیست/ اراده‌ای برای شفافیت اقتصاد در دولت نیست

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در صورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی، باید مصارف آن برای تولید و اشتغال شفاف باشد، گفت: اراده‌ای برای شفافیت اقتصادی در دولت که مقدمه‌ای برای اجرای سیاست‌ها است، وجود ندارد.
نحوه مصرف درآمد افزایش قیمت حامل‌های انرژی شفاف نیست/ اراده‌ای برای شفافیت اقتصاد در دولت نیست