نرخ ارز بودجه فساد ایجاد می‌کند/ چطور نمی‌توان با قاچاق ۲۰ میلیارد دلار مقابله کرد

نرخ ارز بودجه فساد ایجاد می‌کند/ چطور نمی‌توان با قاچاق ۲۰ میلیارد دلار مقابله کرد
دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل با بیان اینکه نرخ ارز در بودجه فساد زا است، گفت: ارز با این نرخ به یک عده خاص تعلق می‌گیرد و همین موضوع زمینه فساد را فراهم می‌کند.

نرخ ارز بودجه فساد ایجاد می‌کند/ چطور نمی‌توان با قاچاق ۲۰ میلیارد دلار مقابله کرد

دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل با بیان اینکه نرخ ارز در بودجه فساد زا است، گفت: ارز با این نرخ به یک عده خاص تعلق می‌گیرد و همین موضوع زمینه فساد را فراهم می‌کند.
نرخ ارز بودجه فساد ایجاد می‌کند/ چطور نمی‌توان با قاچاق ۲۰ میلیارد دلار مقابله کرد