نشست سه جانبه هیات های ایران، روسیه و ترکیه در هشتمین کنفرانس آستانه

نشست سه جانبه هیات های ایران، روسیه و ترکیه در هشتمین کنفرانس آستانه
نشست سه جانبه هیات های ایران، روسیه و ترکیه در هشتمین کنفرانس آستانه برگزار شد.

نشست سه جانبه هیات های ایران، روسیه و ترکیه در هشتمین کنفرانس آستانه

نشست سه جانبه هیات های ایران، روسیه و ترکیه در هشتمین کنفرانس آستانه برگزار شد.
نشست سه جانبه هیات های ایران، روسیه و ترکیه در هشتمین کنفرانس آستانه