نصیریان: اثر سفارشی در مخاطب دافعه ایجاد می‌کند/ فرهنگ: برای آب باید سوگواره برگزار کنیم

نصیریان: اثر سفارشی در مخاطب دافعه ایجاد می‌کند/ فرهنگ: برای آب باید سوگواره برگزار کنیم
علی نصیریان در نشست رسانه‌ای جشنواره سینمایی آب گفت: نَفس برگزاری جشنواره برای آب بسیار خوب و ارزشمند است. این جشنواره باید به سمتی حرکت کند که هنرمندان با اندیشه اثرگذار فیلم بسازند. اثر سفارشی در مخاطب دافعه ایجاد می‌کند.

نصیریان: اثر سفارشی در مخاطب دافعه ایجاد می‌کند/ فرهنگ: برای آب باید سوگواره برگزار کنیم

علی نصیریان در نشست رسانه‌ای جشنواره سینمایی آب گفت: نَفس برگزاری جشنواره برای آب بسیار خوب و ارزشمند است. این جشنواره باید به سمتی حرکت کند که هنرمندان با اندیشه اثرگذار فیلم بسازند. اثر سفارشی در مخاطب دافعه ایجاد می‌کند.
نصیریان: اثر سفارشی در مخاطب دافعه ایجاد می‌کند/ فرهنگ: برای آب باید سوگواره برگزار کنیم