نظامیان ترکیه با عبور از مرز سوریه وارد کوبانی شدند

نظامیان ترکیه با عبور از مرز سوریه وارد کوبانی شدند
پایگاه خبری وابسته به کُردها گزارش داده که ارتش ترکیه با عبور از مرز سوریه در کوبانی مستقر شده است.

نظامیان ترکیه با عبور از مرز سوریه وارد کوبانی شدند

پایگاه خبری وابسته به کُردها گزارش داده که ارتش ترکیه با عبور از مرز سوریه در کوبانی مستقر شده است.
نظامیان ترکیه با عبور از مرز سوریه وارد کوبانی شدند