نظامیان صهیونیست یک فلسطینی معلول را به ضرب گلوله به شهادت رساندند

نظامیان صهیونیست یک فلسطینی معلول را به ضرب گلوله به شهادت رساندند
نظامیان رژیم صهیونیستی با شلیک به یک شهروند معلول فلسطینی از ناحیه سر وی را به شهادت رساندند.

نظامیان صهیونیست یک فلسطینی معلول را به ضرب گلوله به شهادت رساندند

نظامیان رژیم صهیونیستی با شلیک به یک شهروند معلول فلسطینی از ناحیه سر وی را به شهادت رساندند.
نظامیان صهیونیست یک فلسطینی معلول را به ضرب گلوله به شهادت رساندند