نظر ضرغامی درباره مرزبندی بازیگران قبل و بعد از انقلاب

نظر ضرغامی درباره مرزبندی بازیگران قبل و بعد از انقلاب
ضرغامی نوشت: شرایط دهه اول سینمای بعد از انقلاب، مرزبندی هائی را بین هنرمندان سینما ایجاد کرد. این مرزبندی ها تا امروز هم ادامه دارد. دلیل خاصی هم وجود ندارد که مثلاً چرا فلان بازیگر قبل از انقلاب مجاز است و دیگری غیر مجاز!

نظر ضرغامی درباره مرزبندی بازیگران قبل و بعد از انقلاب

ضرغامی نوشت: شرایط دهه اول سینمای بعد از انقلاب، مرزبندی هائی را بین هنرمندان سینما ایجاد کرد. این مرزبندی ها تا امروز هم ادامه دارد. دلیل خاصی هم وجود ندارد که مثلاً چرا فلان بازیگر قبل از انقلاب مجاز است و دیگری غیر مجاز!
نظر ضرغامی درباره مرزبندی بازیگران قبل و بعد از انقلاب