نماینده تهران:تاکید می کنم حداقل2مامور رسیدگی به پرونده بورسیه ها درسازمان بازرسی،خودشان بورس شدند

نماینده تهران:تاکید می کنم حداقل2مامور رسیدگی به پرونده بورسیه ها درسازمان بازرسی،خودشان بورس شدند
اعتماد نوشت:روز گذشته سازمان بازرسی در حالی ادعای محمود صادقی، نماینده تهران و عضو کمیسیون آموزش درباره بورسیه بودن برخی مامورین مستقر در وزارت علوم از سوی این سازمان را تکذیب کرد که صادقی به این بهانه ابعاد تازه‌تری از پرونده بورسیه‌ها را فاش کرد.

نماینده تهران:تاکید می کنم حداقل2مامور رسیدگی به پرونده بورسیه ها درسازمان بازرسی،خودشان بورس شدند

اعتماد نوشت:روز گذشته سازمان بازرسی در حالی ادعای محمود صادقی، نماینده تهران و عضو کمیسیون آموزش درباره بورسیه بودن برخی مامورین مستقر در وزارت علوم از سوی این سازمان را تکذیب کرد که صادقی به این بهانه ابعاد تازه‌تری از پرونده بورسیه‌ها را فاش کرد.
نماینده تهران:تاکید می کنم حداقل2مامور رسیدگی به پرونده بورسیه ها درسازمان بازرسی،خودشان بورس شدند

فانتزی