«نمره منفی» از الصاق تا محرومیت و ضبط گواهینامه/ استعلام نمره منفی با سامانه پیامکی 1101202020

«نمره منفی» از الصاق تا محرومیت و ضبط گواهینامه/ استعلام نمره منفی با سامانه پیامکی 1101202020
رئیس مرکز اجرائیات راهور ناجا در خصوص جزئیات تخلفات دارای نمره منفی، محرومیت و ضبط گواهینامه و همچنین چگونگی استعلام نمرات منفی سخن گفت.

«نمره منفی» از الصاق تا محرومیت و ضبط گواهینامه/ استعلام نمره منفی با سامانه پیامکی 1101202020

رئیس مرکز اجرائیات راهور ناجا در خصوص جزئیات تخلفات دارای نمره منفی، محرومیت و ضبط گواهینامه و همچنین چگونگی استعلام نمرات منفی سخن گفت.
«نمره منفی» از الصاق تا محرومیت و ضبط گواهینامه/ استعلام نمره منفی با سامانه پیامکی 1101202020